Realizačná činnosť

 • Realizácia líniových stavieb vzdušných aj kábelových
 • Montáž a demontáž distribučných sietí
 • Výstavba kábelovodov a podzemných kábelových vedení
 • Realizácia prípojok pre napojenie odberateľov elektrickej energie na úrovni do 35 kV
 • Výstavba transformačných staníc stožiarových, kioskových
 • Dodávky a montáž technológie trafostaníc do jestvujúcich objektov
 • Realizácia rozvodov vonkajšieho osvetlenia
 • Údržba verejného osvetlenia v obciach a mestách
 • Elektroinštalačné práce
 • Drobné stavebné práce
 • Montáž transformátorov
 • Budovanie dočasných stavebných rozvodov
 • Dodávka a montáž VN a NN rozvádzačov
 • Montáž bleskozvodov