Inžinierska činnosť

  • Zabezpečenie stavebného dozoru na vybraných stavbách
  • Príprava a vybavenie územných a stavebných povolení
  • Zabezpečenie úradnej skúšky na vyhradené energetické zariadenia podľa Vyhl.70/96 Z.z.
  • Vykonávanie odborných prehliadok, východiskových aj opakovaných
  • Poradenstvo v otázkach výroby, dodávky, merania a spotreby elektrickej energie